Polityka porywatności

§ 1
Administrator danych osobowych

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Gdańska – Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel.: +48 58 52 44 500, ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP zwana dalej Gminą.

2.     Kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych w jest możliwy używając danych kontaktowych wskazanych w pkt 1powyżej oraz za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

§ 2
Definicje

1.     Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie
z kontekstu lub treści zapisów Polityki.

2.     Dane osobowe – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, pozwalające na Pani/Pana identyfikację jako osoby fizycznej np. Pani/Pana imię
i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, ale także
w określonych sytuacjach inne informacje pozwalające na zidentyfikowanie przez administratora osoby fizycznej lub informacje o sobie, które administrator może powiązać ze zidentyfikowana przez siebie osobą fizyczna.

3.     Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych.

4.     RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

5.     Strona internetowa programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej – wyspasobieszewska.org.

6.     Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

§ 3

Źródła danych osobowych

Informacje o Użytkownikach pochodzą od Użytkownika podczas podawania przez niego informacji o sobie i na skutek samych odwiedzin strony internetowej programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy Użytkownik dokonuje na stronie zgłoszenia uczestnictwa w konkursach ogłaszanych na stronie programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej

§ 4
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Gmina przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu szeroko pojętego administrowania stroną internetową programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, w ramach którego poszczególne cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące:

 

W celu administrowania stroną internetową programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej pozyskujemy pewne informacje techniczne o urządzeniu użytkownika takie jak:

  • adres IP,

  • data i czas serwera,

  • informacje o przeglądarce internetowej,

  • informacje o systemie operacyjnym

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Gminy. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Gminy jest administrowanie stroną internetową i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania).

 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies są opisane poniżej – w § 5). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

Wszystkie powyższe informacje nie są zbierane w celu ustalania tożsamości Użytkowników. W ograniczonym zakresie i wyjątkowych sytuacjach informacje te mogą być kojarzone
z danymi osobowymi podawanymi samodzielnie przez Użytkowników w ramach usług oferowanych przez serwis np. w formularzach do wypełnienia. Może to nastąpić wyłącznie w celu realizacji konkretnej usługi i obsługi zgłoszeń z nią związanych lub gdy taką dyspozycję wyda uprawniony do tego organ.

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Gminę, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (w tym przypadku interesem publicznym jest wykonywanie zadań własnych Gminy, tj. realizacja programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, promocja Wyspy Sobieszewskiej oraz – w zależności od celu konkretnego konkursu – np. popularyzowanie i rozwijanie turystyki w Gminie, promocja zdrowiej aktywności na świeżym powietrzu, itp.).

 

§ 5
Pliki Cookies

1.     Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.

2.     Administrator Danych Osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Gminy.

3.     Administrator Danych Osobowych informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej Gminy przez Użytkownika może być utrudnione.

4.     Administrator Danych Osobowych wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.     Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach.

§ 6
Logi serwera

1.     Korzystanie ze strony internetowej Gminy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona.

2.     Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.     Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.     Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 7
Prywatność dzieci

1.     Celem polityki Gminy jest unikanie zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dzieci
w wieku poniżej 16 lat, chyba że zgodę na ich przetwarzanie wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

2.     W przypadku, gdy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą także danych osobowych dziecka.

3.     Jeśli odkryjemy, że dziecko w wieku poniżej 16 lat wysłało zapytanie e-mail do Gminy, lub
w jakikolwiek inny sposób przekazało swoje dane osobowe Gminie, bez uprzedniej zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, usuniemy dane osobowe dziecka
z naszych baz danych tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

4.     W przypadku, gdyby osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przypuszczały, że ich dziecko przekazało Gminie dane osobowe, a miało to miejsce bez ich zgody, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z nami celem złożenia żądania ich usunięcia.

§ 8
Udostępnianie danych

1.     Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku
z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom administrującym i utrzymującym technicznie stronę internetową programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, podmiotowi dostarczającemu Gminie usługi poczty elektronicznej, , a także jeżeli będzie to wymagane, instytucjom uprawionym do rozliczania
i kontroli działalności Gminy (oczywiście z zachowaniem wymogów wynikających
z obowiązujących przepisów prawa).

2.     Niezależnie od powyższego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy zobowiązani przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom. W konsekwencji trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się
z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy,
że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo wnikliwie, aby przypadkiem nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

3.     Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Pani/Pana dane będą dopuszczone wyłącznie podmioty i osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych .

4.     W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności
i bezpieczeństwa przekazanych danych oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

§ 9
Uprawnienia

1.     Zgodnie z przepisami RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Pani/Panu:

1)     prawo do cofnięcia zgód na:

·       przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, w takim wypadku może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę
w siedzibie Gminy, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem, tzn. odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,

2)     prawo do wniesienia:              

·       sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego (promocji Wyspy Sobieszewskiej),

·       uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w ramach prawnie uzasadnionych interesów Gminy z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne do w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3)     prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej,

4)     prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Pani/Pana żądanie Gmina dokonuje ich sprostowania,

5)     prawo do usunięcia Pani/Pana danych, jeśli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Gmina nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/Pana zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Pani/Pana danych lub konieczność usunięcia Pani/Pana danych wynika z obowiązku prawnego,

6)     prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Panią/Pana w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług,

7)     prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

·       jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana danych,

·       jeśli uważa Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych,
ale jednocześnie nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli,

·       jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń,

·       jeśli został przez Panią/Pana wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

2.     Ze swoich uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji
w siedzibie Gminy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

3.     Gmina niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do Gminy żądań.

4.     W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby Pani/Pana dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

5.     Jeżeli Pani/Pana żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Gmina może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

§ 10
Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszej działalności, np. uczestnictwa w konkursie odebrania nagrody w przypadku wygranej w konkursie.

 

§ 11
Okres przetwarzania danych osobowych

1.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.     Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

·       do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez
3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

·       do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych

·       do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do informacji służących do celów analitycznych, wykorzystania cookies
i administrowania stroną internetową.

3.     Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

4.     Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

§ 12
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Gmina nie profiluje Użytkowników oraz nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie pozyskanych danych.

§ 14
Postanowienia końcowe

1.     W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.

2.     Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności, będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

Program Społeczny
Rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej

Strona powstała w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzonego przez Gdańsk w związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027. 

Biuro

ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 81 18

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto
Partner główny
Partnerzy
Copyright © 2023 Wyspa Sobieszewska